HOME

 

INFO pre členov

 

Stanovy SKS pri SPK

 

Skúšobný poriadok

 

CITES

 

predaj dravcov

 

STRATENÉ dravce

 

NÁJDENÉ dravce

 

 

 

Stanovy  Slovenského klubu sokoliarov pri Slovenskej poľovníckej komore

 

 

§ 1

Slovenský klub sokoliarov  pri Slovenskej poľovníckej komore (ďalej SKS pri SPK) je nepolitickou, dobrovoľnou záujmovou organizáciou, ktorá združuje:

a)      členov slovenskej poľovníckej komory, ktorí sa venujú sokoliarstvu, držia, cvičia a poľujú s pernatými dravcami a sovami, pokiaľ úspešne vykonali sokoliarsku skúšku

                 b)   záujemcov, ktorí sa uchádzajú o členstvo v klube

                 c )  mimoriadnych členov klubu

 d)  čestných členov klubu

                      

 

                                                                      § 2

                           Názov, sídlo a pôsobnosť

  

Názov klubu – Slovenský klub sokoliarov pri Slovenskej poľovníckej komore

Sídlo – Štefánikova 10, 811 05 Bratislava 

Pôsobnosť- Slovenský klub sokoliarov pri Slovenskej poľovníckej komore (ďalej len SKS pri SPK) pôsobí na celom území Slovenska.

  

                                               § 3

                                  Poslanie SKS pri SPK

 

 Poslaním SKS pri SPk je:

a)      udržiavať a rozvíjať sokoliarstvo na Slovensku ako žijúce kultúrne nehmotné dedičstvo ľudstva

b)      propagovať sokoliarstvo a ochranu pernatých dravcov a sov medzi širokou verejnosťou a vzdelávať ju v tejto problematike

c)      prispievať k ochrane pernatých dravcov a sov na území SR

d)      spolupracovať s orgánmi a organizáciami ochrany prírody, odbornými, výskumnými a kultúrnymi  inštitúciami a školami, ktorých práca súvisí s pernatými dravcami

e)      evidovať členov, kandidátov a záujemcov o členstvo v SKS pri SPK

f)        vzdelávať členov SKS pri SPK po stránke odbornej, vykonávať osvetovú a propagačnú činnosť

g)      nadväzovať a rozvíjať spoluprácu so zahraničnými sokoliarskymi organizáciami a propagovať činnosť SKS pri SPK v zahraničí

h)      dbať o dodržiavanie pravidiel lovu s dravými vtákmi v súlade s platnými právnymi predpismi

i)        každoročne usporadúvať národné stretnutie slovenských sokoliarov s medzinárodnou účasťou

j)        spolupracovať  pri biologickej ochrane poľnohospodárskych a lesných kultúr, letísk,  kultúrnych pamiatok, miest a pod.

 

§ 4

Hospodárenie v SKS pri SPK

 

Prezídium klubu pre zabezpečenie činnosti každoročne vypracúva finančný rozpočet a kontroluje jeho čerpanie.

O plnení rozpočtu informuje členskú základňu.

Za volebné obdobie predkladá informáciu o hospodárení konferencii.

 

Základné ukazovatele rozpočtu sú príjmy a výdavky.

 

Príjmy členíme na: 

a)      dotácie, príjmy z projektov, účelové prostriedky poskytnuté na rozvoj a zachovanie sokoliarstva

b)      príjmy z úrokov od peňažného ústavu

c)      členské príspevky               

d)      poplatky za sokoliarsku skúšku

e)      sponzorské príspevky

f)        účelové dotácie poskytnuté SPK

g)      iné príspevky v zmysle platných predpisov

 

Za hospodárenie zodpovedá hospodár a prezídium .

Doklady sa zúčtujú priebežne podľa platných predpisov.

Dohľad nad sledovaním rozpočtu po stránkach príjmov a výdajov má prezídium.

Dodržiavanie metodiky a zásad správneho použitia najmä výdavkov má dozorná rada klubu.                             

 

 

§ 5

Členstvo v SKS pri SPK

  

 1.  Riadny člen SKS pri SPK

Riadnym členom SKS pri SPK sa môže stať občan SR, alebo fyzická osoba s trvalým alebo dlhodobým pobytom na území SR ktorý, úspešne absolvoval sokoliarsku skúšku, je členom SPK a spĺňa podmienky stanovené platnými právnymi predpismi upravujúcimi chov, rozmnožovanie a držbu  pernatých dravcov a sov.

V prípade, že je držiteľom platného poľovníckeho lístka môže v súlade s platnými právnymi predpismi vykonávať  lov a biologickú ochranu pomocou pernatých dravcov.  

Členovia klubu majú aktívne volebné právo a môžu byť volení do orgánov SKS pri SPK.

 

2. Mimoriadny člen SKS pri SPK

Mimoriadnym členom SKS pri SPK sa môže stať i cudzí štátny príslušník bez trvalého pobytu na území SR, ak má v danom štáte vykonanú sokoliarsku skúšku. Má všetky práva a povinnosti riadneho člena, okrem práva voliť a byť volený do orgánov SKS pri SPK. Mimoriadne členstvo cudziemu štátnemu príslušníkovi schvaľuje na návrh prezídia členská schôdza SKS pri SPK.

 

3. Čestný člen SKS pri SPK

Za mimoriadne zásluhy na úseku rozvoja sokoliarstva sa môže  stať občan SR, alebo cudzí štátny príslušník čestným členom SKS pri SPK.   

Čestné členstvo udeľuje a odníma na návrh prezídia členská schôdza SKS pri SPK.

Čestné členstvo neoprávňuje  loviť s poľovným dravcom, voliť a byť volený do orgánov SKS pri SPK.

 

4. Uchádzač o členstvo – kandidát SKS pri SPK

Uchádzačov o členstvo v SKS pri SPK prijíma a eviduje na základe písomnej prihlášky prezídium klubu a následne schvaľuje členská schôdza.

Uchádzač o členstvo - kandidát SKS pri SPK sa môže stať občan SR, alebo fyzická osoba s trvalým, alebo dlhodobým pobytom na území SR po podaní písomnej prihlášky, zaplatení príslušných poplatkov a zaevidovaní prezídiom SKS pri SPK. Vzdeláva sa a získava sokoliarsku prax pod vedením skúseného člena SKS pri SPK, ktorý je držiteľom  platného poľovníckeho lístka. Kandidátsku prax vykonáva v trvaní  minimálne jeden rok pred  konaním sokoliarskej skúšky, o čom predloží potvrdenie školiteľa pred vykonaním skúšky skúšobnej komisii.

 

 

                                                                   § 6

 

                                              Zánik členstva v SKS pri SPK

 

Členstvo v klube  zaniká:

a) úmrtím člena

b) vystúpením člena na základe jeho písomnej žiadosti

c) dočasným, alebo trvalým vylúčením  pre neplnenie povinností, alebo porušovaním stanov    

    SKS pri SPK

e) nezaplatením členského poplatku v stanovenej lehote

f) zánikom klubu

g) zánikom členstva v SPK

h) rozhodnutím členskej schôdze o odobratí čestného členstva

V prípade, že členstvo zaniklo z dôvodu nezaplatenia členského poplatku v stanovenej lehote, môže byť členstvo obnovené po zaplatení zápisného a členského poplatku. Obnovenie členstva schvaľuje prezídium SKS pri SPK.

 

 

                                                                     § 7

 

                    Práva a povinnosti členov a uchádzačov o členstvo v SKS pri SPK

 Členovia a uchádzači o členstvo majú právo:

a)      voliť a byť volení do orgánov SKS pri SPK, okrem mimoriadnych a čestných členov a uchádzačov o členstvo

b)      vlastniť pernaté dravce a sovy v súlade s platnými právnymi predpismi, okrem čestných členov a uchádzačov o členstvo

c)      používať pernaté dravce a sovy na sokoliarske účely, okrem čestných členov a uchádzačov o členstvo

d)      využívať všetky výhody poskytované SKS pri SPK, pokiaľ splnia podmienky, ktoré sú stanovené pre udelenie týchto výhod

e)      vznášať otázky, pripomienky, podávať návrhy, sťažnosti a námety orgánom klubu

f)        zúčastňovať sa na všetkých akciách organizovaných klubom

 

 

Členovia a uchádzači o členstvo majú tieto povinnosti :

a)      platiť členské príspevky a ďalšie stanovené poplatky

b)      dodržiavať stanovy klubu a právne predpisy týkajúce sa sokoliarstva

c)      plniť povinnosti vyplývajúce z uznesení nadriadených orgánov, alebo zo zverenej funkcie

d)      aktívne sa zapájať do klubovej činnosti a dodržiavať klubovú disciplínu

e)      akúkoľvek zmenu, ktorá ma vplyv na členstvo v klube hlásiť do 30 dní prezídiu klubu

 

 

§ 8

 

Orgány SKS pri SPK

 

Orgány klubu sú:

a)      konferencia

b)      členská schôdza

c)      prezídium

d)      poradný orgán pre chov, odchov, lov s dravcami, sokoliarsky výcvik, legislatívu, držanie pernatých dravcov a sov

e)      dozorná rada

 

 

§ 9

Konferencia SKS pri SPK

 

Konferencia je najvyšším orgánom klubu. Je zhromaždením členov a uchádzačov o členstvo v klube. Zvoláva ju prezídium každých päť rokov. 

Konferencia musí byť zvolaná aj v medziobdobí, ak o to písomne požiada minimálne jedna polovica riadnych členov klubu, alebo nadriadený orgán.

Konferenciu zvoláva prezídium klubu písomnou pozvánkou s určením programu, dátumu a miesta rokovania, minimálne 14 dní vopred.

Na konferencií delegáti volia pracovné predsedníctvo, ktoré riadi priebeh konferencie, ďalej volebnú a návrhovú komisiu.

 

Konferencia klubu:

a)      schvaľuje a mení Stanovy klubu

b)      prerokováva a schvaľuje správu prezídia o činnosti a hospodárení klubu za uplynulé obdobie a správu dozornej rady

c)      určuje zásadnú líniu pre činnosť klubu v budúcom období

d)      volí na ďalšie obdobie prezídium klubu a dozornú radu klubu

e)      prerokúva návrhy členov klubu, vyšších orgánov a organizácií

f)        rozhoduje o sťažnostiach členov klubu proti uzneseniam prezídia, alebo dozornej rady,

g)      uznáša sa na zrušení klubu

 

Konferencia klubu je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých riadnych členov klubu.

Uznesenia konferencie klubu sú platné, ak za ne hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných členov na konferencii.

V prípade, že nie je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých riadnych členov, konferencia klubu je uznášania schopná jednu hodinu po jej zahájení. Uznesenia konferencie klubu sú platné, ak za ne hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných členov.

O priebehu rokovania konferencie klubu sa robí zápisnica, ktorú podpisujú dvaja overovatelia zvolení na konferencii a prezident a tajomník.

Zápisnica sa predkladá na ústredie SPK najneskôr do 14 dní odo dňa konania konferencie.

 

  

 

§ 10

Členská schôdza SKS pri SPK

  

1. Členská schôdza klubu je zhromaždením jeho členov. Zvoláva ju prezídium SKS pri SPK najmenej jeden krát za rok, minimálne 14 dní vopred, písomnou pozvánkou, v ktorej je uvedený program rokovania, dátum a miesto rokovania.

Prvá členská schôdza v roku je výročnou členskou schôdzou

2. Výročná členská schôdza:

a)      prerokováva a schvaľuje správu prezídia klubu o činnosti a hospodárení klubu za obdobie od predchádzajúcej členskej schôdze

b)      rozhoduje o použití výťažku hospodárenia alebo o úhrade straty

c)      schvaľuje plán činnosti na nasledujúce obdobie

d)      schvaľuje plán hospodárenia na nasledujúce obdobie

e)      prerokováva a schvaľuje správu dozornej rady

f)        stanovuje výšku zápisného, členského poplatku a iných poplatkov

g)      rokuje a uznáša sa o veciach, ktoré predložia členskej schôdzi orgány SPK

h)      stanovuje hlavné smery činnosti klubu na nasledujúce  obdobie

i)        rozhoduje o sťažnostiach členov klubu proti uzneseniam prezídia klubu, alebo dozornej rady

j)        odvoláva z funkcie členov prezídia, alebo dozornej rady pred uplynutím funkčného obdobia, ak si neplnia svoje povinnosti, alebo na základe ich písomnej žiadosti

k)      na základe návrhu prezídia rozhoduje o zániku členstva podľa § 6 pism. c

l)        na návrh prezídia prerokováva a schvaľuje sokoliarske pravidlá lovu, ich zmeny a doplnky

m)    na návrh prezídia prijíma mimoriadnych a čestných členov SKS pri SPK

n)      je najvyšším orgánom SKS pri SPK medzi jeho konferenciami a rozhoduje v tomto období uzneseniami o neodkladných veciach, ktoré sú inak v právomoci konferencie, najbližšia konferencia ich musí schváliť, inak tieto uznesenia strácajú právoplatnosť

3. Uznesenia členskej schôdze sa prijímajú nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov.

4. Členská schôdza je uznášania schopná ak je prítomná nadpolovičná väčšina riadnych  členov SKS pri SPK. V prípade, že nie je prítomná nadpolovičná väčšina riadnych členov, je členská schôdza uznášania schopná jednu hodinu po jej zahájení. Uznesenia členskej schôdze sa prijímajú nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov.

5. O rokovaní a uznesení členskej schôdze sa robí zápisnica, ktorú podpisujú dvaja overovatelia zvolení na členskej schôdzi a prezident a tajomník.

6. Mimoriadnu členskú schôdzu klubu musí zvolať prezídium klubu, ak o to písomne požiada najmenej tretina všetkých členov klubu, alebo nadriadený orgán klubu.

 

§ 11

Prezídium SKS pri SPK

  

1. Prezídium SKS pri SPK je výkonným orgánom SKS pri SPK. Tvorí ho osem členov – prezident, viceprezident pre vnútorné vzťahy, viceprezident pre zahraničné vzťahy - delegát IAF,  tajomník, poradca chovu, osvetár, hospodár a člen výboru.  Výbor volí konferencia SKS pri SPK na päťročné funkčné obdobie. Prípadné zmeny jednotlivých členov prezídia môže odhlasovať aj členská schôdza SKS pri SPK.

2. Prezídium SKS pri SPK spravuje záležitosti SKS pri SPZ  medzi konferenciami, resp. medzi členskými schôdzami SKS pri SPK.

3. Prezídiu SKS pri SPK prináleží najmä:

a)      vykonávať úlohy vyplývajúce z uznesení konferencie, resp. členskej schôdze SKS pri SPK

b)      starať sa o všetky záležitosti SKS pri SPK, pokiaľ tieto nie sú vyhradené priamo konferencii alebo členskej schôdzi

c)      pripravovať a zvolávať konferencie a členské schôdze SKS pri SPK

d)      navrhovať plán činností a plán hospodárenia a predkladať ich na schválenie konferencii resp. členskej schôdzi SKS pri SPK

e)      prijímať záujemcov za kandidátov SKS pri SPK, navrhovať členskej schôdzi prijatie za mimoriadneho, alebo čestného člena SKS pri SPK a vydávať členské preukazy

f)        v I. stupni vylúčiť člena podľa § 6 písm.c, do doby, kým  o zániku jeho členstva nerozhodne členská schôdza SKS pri SPK

g)      podávať odborné vyjadrenia ohľadom chovu a držby poľovne upotrebiteľného pernatého dravca

h)      viesť evidenciu členov, mimoriadnych a čestných členov a kandidátov SKS pri SPK

 

4. Prezídium SKS pri SPK sa schádza podľa potreby, spravidla raz za tri mesiace. Schôdzu zvoláva a vedie prezident, v prípade jeho neprítomnosti tajomník, alebo iný, prezídiom poverený, člen prezídia.

5. Prezídium je uznášania schopné ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov. Rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov prezídia. Pri rovnosti hlasov je rozhodujúci hlas prezidenta.

6. SKS pri SPK zastupuje navonok prezident klubu. Neodkladné záležitosti SKS pri SPK môže vybaviť prezident a tajomník. Platnosť ich rozhodnutia je podmienená schválením prezídia SKS pri SPK na jeho najbližšej schôdzi.

7. Z každého rokovania prezídia SKS pri SPK a schválených uznesení prezídia SKS pri SPK robí tajomník alebo iný poverený člen prezídia zápisnicu, ktorú podpisuje prezident a tajomník, pri ich neprítomnosti určení dvaja členovia prezídia SKS pri SPK. Zápisnice uschováva a archivuje na dobu 10 rokov tajomník  prezídia SKS pri SPK .

 

 

 

§ 12

Dozorná rada SKS pri SPK

 

1. Dozorná rada SKS pri SPK sleduje činnosť klubu ako celku, vykonáva pravidelnú preventívnu kontrolnú činnosť. Dozerá najmä na dodržiavanie stanov SKS pri SPK, zákonov, nariadení, vyhlášok a predpisov.

2. Predseda dozornej rady SKS pri SPK sa môže zúčastňovať schôdzí prezídia a poradného orgánu pre chov, odchov, lov s dravcami, sokoliarsky výcvik, držanie pernatých dravcov a sov s hlasom poradným.

 

  

§ 13

Poradný orgán pre chov, odchov, lov s dravcami, sokoliarsky výcvik,

držanie pernatých dravcov a sov

 1. Poradný orgán pre chov, odchov, lov s dravcami, sokoliarsky výcvik, držanie pernatých dravcov a sov (ďalej len poradný orgán) je špeciálny odborný orgán, ktorého činnosť je úzko špecializovaná na odbor a oblasť chovu, odchovu, lovu s dravcami, sokoliarskeho výcviku, legislatívy, držania pernatých dravcov a sov.

2. Členov poradného orgánu možno voliť len z riadnych členov SKS pri SPK.

3. Predsedu a členov poradného orgánu na návrh prezídia volí konferencia a medzi zasadnutiami konferencie členská schôdza SKS pri SPK.

4. Poradný orgán predkladá svoje návrhy a pripomienky prezídiu, konferencii  a členskej schôdzi SKS pri SPK. Správy predkladá poradný orgán konferencii a členskej schôdzi SKS pri SPK.

5. O rokovaniach poradného orgánu a záveroch rokovania sa spíše zápisnica, ktorú obvykle vyhotoví predseda poradného orgánu, alebo ním poverený člen. Zápisnica sa zasiela tajomníkovi SKS pri SPK, ktorý ju archivuje na dobu 10 rokov. Finančné náklady na činnosť poradného orgánu schvaľuje členská schôdza SKS pri SPK.

 

 

§ 14

Sokoliarske strediská

 

1. V miestach kde sú činní aspoň piati členovia SKS pri SPK môže prezídium SKS pri SPK na základe ich písomnej žiadosti zriadiť sokoliarske stredisko.

2. Náplňou činnosti sokoliarskeho strediska sú záležitosti týkajúce sa chovu a výcviku pernatých dravcov, lovu s dravcami, vykonávania ochranárskej a odbornej činnosti v oblasti určenej prezídiom SKS pri SPK. Vykonáva tiež ďalšie úlohy, ktoré mu určilo prezídium SKS pri SPK.

3. Za činnosť sokoliarskeho strediska zodpovedá prezídiu SKS pri SPK predseda sokoliarskeho strediska.

4. O všetkých rokovaniach sokoliarskeho strediska sa musí spísať zápisnica, ktorú zašle stredisko najneskôr do 30 dní  tajomníkovi prezídia SKS pri SPK, ktorý ju archivuje  na dobu 10 rokov.

 

 

§ 15

Pernaté dravce a sovy chované v zajatí

 

1. Pernaté dravce a sovy pre účely sokoliarstva môžu vlastniť členovia  a mimoriadni členovia SKS pri SPK.

2. Pernaté dravce a sovy na sokoliarske účely je možné chovať len  v súlade s  platnými právnymi predpismi.

3. Pre účely sokoliarstva je možné držať autochtónne a alochtónne druhy pernatých dravcov a sov, prípadne ich krížence v súlade s platnými právnymi predpismi.

 

 

§ 16

Nadobúdanie pernatých dravcov a sov na sokoliarske účely

 

1. Členovia SKS pri SPK môžu nadobúdať pernaté dravce alebo sovy na účely sokoliarstva v súlade s platnými právnymi predpismi SR a ES.

 

 

§ 17

Evidovanie jedincov pernatých dravcov a sov

 1. Evidenciu pernatých dravcov a sov vedú členovia SKS pri SPK v súlade s platnými právnymi predpismi.

2. Evidenciu pre interné potreby kluby a potrebu SPK na základe dostupných údajov od členskej základne vedie poradca chovu.

 

§ 18

Zánik SKS pri SPK

 

SKS pri SPK zaniká:

a)      uznesením konferencie SKS pri SPK, na ktorej je prítomná najmenej trojštvrtinová väčšina riadnych členov SKS pri SPK. Za uznesenie o zrušení SKS pri SPK musí hlasovať najmenej trojpätinová väčšina prítomných členov SKS pri SPK.

 

 

§ 19

Záverečné ustanovenia

 1.      SKS pri SPK je právnym nástupcom Slovenského klubu sokoliarov pri Slovenskom poľovníckom zväze, IČO: 3178061, so sídlom Štefánikova 10, 811 05 Bratislava v zmysle  zákona NR SR č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v dôsledku čoho na SKS pri SPK prechádzajú všetky práva a povinnosti Slovenského klubu sokoliarov pri Slovenskom poľovníckom zväze.    

 

 

Ing. Daniel Haraba                                                       Ing. Alojz Kaššák

       tajomník SKS pri SPK                                                prezident SKS pri SPK

 

 

Slovenský klub sokoliarov pri SPK,  Štefánikova 10,  811 05 Bratislava

web desing © Dancúl 2013